POJMOVNIK - N

Naoblaka

- ukupna prekrivenost neba oblacima bez obzira na njihovu visinu, rod ili podrijetlo. Najčešće se u klimatologiji izražava u desetinama neba prekrivenih oblacima, a u sinoptici u osminama.  

Neinercijalni sustav

- koordinatni sustav koji je akceleriran, te stoga nije inercijalan. Da bi u takvom sustavu mogli primijeniti Newtonove zakone gibanja, moramo uvažiti akceleraciju koordinata samog sustava. To postižemo uvođenjem prividnih sila u Newtonov drugi zakon.

Nestlačivi fluid

- fluid čija se gustoća r ne mijenja pri izotermnoj promjeni tlaka. Pri dijabatskom grijanju (hlađenju) nestlačivi fluid može ekspandirati (komprimirati se). Međutim, pri gibanju česti u polju strujanja gustoća česti se ne mijenja. To znači da za nestlačiv fluid vrijedi 

                                                        (1)            

Stoga zbog jednadžbe kontinuiteta mora biti 

                                                      (2)            

gdje je v trodimenzionalni vektor brzine. Drugim riječima nestlačiv fluid je nedivergentan. 

Vidi jednadžba kontinuiteta.

Neto zračenje

- bilanca svih oblika energije zračenja na tlu, a čine je globalno Sunčevo kratkovalno zračenje, dugovalno zračenje Zemlje te protuzračenje atmosfere.

Vidi bilancu zračenja na stranici radijacijsko-apsorpcijska svojstva Zemlje i atmosfere

Newtonov drugi zakon gibanja

- jedan je od fundamentalnih fizikalnih zakona, a vrijedi u inercijalnom koordinatnom sustavu, a kaže da je promjena impulsa tijela u vremenu jednaka je sumi svih sila koje djeluju na tijelo:

gdje je m masa, mv je impuls, a je akceleracija, a

 

je rezultantna svih sila koja djeluje na tijelo. Na tijelo u atmosferi ili oceanu (čest) djeluju sila gradijenta tlaka, gravitacija i sila trenja. Za razliku od prividnih sila, te tri sile nazivamo stvarne ili fundamentalne sile.

Newtonov fluid

- fluid u kojem je viskozna napetost potezanja proporcionalna smicanju. Pokazalo se da ta aproksimacija u većini slučajeva iznenađujuće dobro opisuje ponašanje zraka i vode.

Newtonov treći zakon gibanja

- princip akcije i reakcije: za svaku akciju (silu) u prirodi postoji reakcija jedakog iznosa i suprotnog smjera.

Nimbostratus (Ns)

- po visini podnice spada u srednje oblake. To je oborinski oblak iz kojeg pada jednolična dugotrajnija kiša ili snijeg. Oblak je siv ili taman, posvuda toliko debeo da potpuno prekriva Sunce ili Mjesec. Ispod nimbostratusa često ima čupavih oblaka. Nimobostratus se najčešće razvija iz altostratusa, a ljeti često nastaje razvlačenjem kumulonimbusa. Oborina tada započinje grmljavinskim pljuskom koji kasnije prelazi u mirnu dugotrajnu oborinu koja pada više uzastopnih sati. 

Numerička prognoza

- prognoza vremena koju dobivamo numeričkom integracijom jednadžbi numeričkog modela uz pomoć računala. Da bi mogli riješiti jednadžbe, moramo zadati početne i rubne uvjete. Numeričkom prognozom nikada ne možemo dobiti potpuno točna rješenja. Razlozi su slijedeći: 1) ne poznajemo u potpunosti sve procese koji se događaju u atmosferi; 2) zbog jednostavnijeg proračuna u modele svjesno uvodimo pojednostavljenja; 3) numerička rješenja nužno sadrže i numeričke pogreške (npr. ne možemo točno izračunati broj 10/3); 4) zadavanjem početnih uvjeta, koji se temelje na mjerenjima, neizbježno uvodimo i pogreške mjerenja. 

Više o numeričkoj prognozi možete saznati iz knjige:

• Haltiner, G. J., and R. T. Williams, 1980: Numerical Prediction and Dynamic Meteorology, Wiley, New York, 477 pp. 

Numerički model

- niz jednadžbi koje čine zatvoreni sustav (tj. sustav u kojem je broj nepoznanica jednak broju jednadžbi) koji teorijski prikazuje ponašanje atmosfere, a zbog svoje složenosti ne može se riješiti analitički, već se rješava primjenom numeričkih metoda. Pri tom je nužna upotreba računala. Kako su jednadžbe koje opisuju teorijsko ponašanje atmosfere veoma složene i nelinearne (parcijalne diferencijalne nelinearne jednadžbe) to je i njihovo numeričko rješavanje komplicirano. Stoga ih često pojednostavnjujemo uvodeći različita prikladne aproksimacije poput hidrostatičke, geostrofičke i drugih. 


Vidi numerička prognoza, primitivne jednadžbe.