POJMOVNIK - D

Daltonov zakon

- kaže da je tlak kojim tlači smjesa plinova jednak sumi parcijalnih tlakova svih plinova:

 

gdje je p tlak smjese plinova, pk je tlak k-te komponente smjese (parcijalni tlak), a n je broj plinova u smjesi. Otkrio ga je 1801. godine engleski kemičar i fizičar John Dalton.

Difluencija

- razmicanje strujnica. Obično je popraćeno smanjenjem brzine vjetra niz struju. Može se mjeriti pomoću V ∂ψ / ∂n, gdje je V brzina u prirodnom koordinatnom sustavu, s i n su horizontalne osi prirodnog koordinatnog sustava, a ψ je kut koji x-os (koja je usmjerena prema istoku) zatvara sa s-osi (vidi sliku). Difluencija postoji (strujnice niz struju se razmiču) ako je ∂ψ / ∂n > 0. Difluencija se javlja npr. na prednjoj (izlaznoj) strani mlazne struje. Suprotna od difluencije je konfluencija.

Difuzno (raspršeno) zračenje

- Sunčevo zračenje koje se u atmosferi raspršilo na atmosferskim sastojcima (vidi sastav atmosfere i radijacijsko-apsorpcijska svojstva atmosfere) te stoga dolazi iz svih smjerova. Uvijek postoji danju i tijekom sumraka. Kada ga ne bi bilo, u sjeni predmeta bio bi potpuni mrak.

Dijabatski proces

- termodinamička promjena stanja sustava u kojoj sustav razmjenjuje energiju s okolišem.

Vidi adijabatski proces, termodinamički sustav, termodinamičke varijable.

Dinamička meteorologija

- dio meteorologije koji se bavi strujanjima u atmosferi, a koja utječu na vrijeme i klimu. Dinamika proučava vezu između sila i gibanja. Kako su i atmosfera i ocean fluidi, to dinamiku atmosfere i oceana često nazivamo dinamikom fluida ili hidrodinamikom.

Dinamička nestabilnost

- općenito nestabilnost pri kojoj se pri prijelazu iz stacionarnog u poremećeno stanje energija prenosi samo u formi kinetičke energije. Dinamička nestabilnost ovisi o Richardsonovom broju Ri:

Pri tom se prijelaz iz laminarnog u turbulentno strujanje događa pri Ri < 0.25, a prijelaz iz turbulentnog u laminarno pri Ri > 1.0. 

Vidi statičku stabilnost.

Direktno (izravno) zračenje

- zračenje koje nije bilo raspršeno ili apsorbirano. Dolazi iz smjera izvora. U meteorologiji pod direktnim zračenjem podrazumijevamo direktno zračenje Sunca. Ono je malih valnih duljina te se stoga zove i kratkovalno zračenje Sunca. Vidi radijacijsko apsorpcijska svojstva Zemlje i atmosfere.

Divergencija

- vidi pdf dokument.

Dobsonova jedinica (DU)

- jedinica u kojoj se najčešće izražava količina ozona u atmosferi. Količina ozona u atmosferi izražena u DU jednaka je ukupnoj količini O3 koja se nalazi u vertikalnom stupcu zraka koji se proteže od tla do vrha atmosfere. Kada bi sav ozon iz vertikalnog stupca doveli na standardne uvjete ne mijenjajući pri tom veličinu baze stupca, stupac ozona visok 10-5 m bio bi jednak jednoj DU. Uobičajena količina ozona u atmosferi je 300 DU.

Vidi sastav atmosfere.

Dolina niskog tlaka

- područje nižeg tlaka izduženog oblika. Suprotna od grebena visokog tlaka. Za razliku od ciklone izobare (vidi sliku 1) i izohipse apsolutne topografije kod doline nisu zatvorene krivulje. Kod plićih ciklona zatvorene izobare (ili izohipse) vide se samo u manjim visinama, dok se u većim visinama može nalaziti visinska dolina. Katkad je visinska dolina povezana i sa više prizemnih ciklona, ili prizemnoj cikloni pripada više visinskih dolina. 

Slika 1. Dolina niskog tlaka nema zatvorene izobare.

Dolinski vjetar

- dnevna, uzlazna grana planinske cirkulacije.

Dugovalno zračenje Zemlje

- toplinsko zračenje kojim zrači Zemlja. Ono je većih valnih duljina od kratkovalnog zračenja Sunca. Atmosfera također zrači dugovalno (toplinski ili infracrveno).